Powrót
Konferencja Dekady Wolności 1989-2019

KONFERENCJA NAUKOWA
„Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 1989-2019”
27-28 listopada 2019 roku, Wrocław

Trwający obecnie rok 2019 to pod względem ważnych rocznic rok szczególny dla Polski – w jednym czasie obchodzimy 30-lecie pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych, 20-lecie wstąpienia RP do struktur NATO oraz 15-ą rocznicę akcesji do Unii Europejskiej. Ponadto wciąż jeszcze pozostajemy w cyklu obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj oraz 550-lecia polskiego parlamentaryzmu. Chcąc zwrócić szeroką uwagę społeczeństwa na znaczenie owych wydarzeń dla Polski oraz pozostałych państw Europy Środkowej i Wschodniej, Stowarzyszenie Projekt Akademia (przy wsparciu i patronacie innych instytucji) podjęło się organizacji konferencji naukowej „Dekady wolności. Europa Środkowa i Wschodnia: 1989-2019” (27-28 listopada br. we Wrocławiu).

Celem tegorocznego spotkania naukowców różnych dziedzin, służb mundurowych oraz ekspertów i praktyków jest wymiana doświadczeń oraz poglądów dotyczących tego w jaki sposób tytułowe „dekady wolności” odcisnęły swoje piętno na naszym kraju oraz regionie. Chcielibyśmy, aby nasze rozważania o tym co przez minione trzydzieści lat udało się osiągnąć na drodze do budowy nowoczesnego i demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego, stanowiły swoistą pointę i zarazem punkt wyjścia do dalszej debaty nad przyszłością Polski i Europy Środkowej oraz Wschodniej.

Zaproszeni prelegenci i dyskutanci z kraju oraz zagranicy (Niemiec, Czech, Słowacji, Gruzji, krajów bałtyckich) spróbują wspólnie ocenić jak tytułowe „dekady wolności” wpłynęły na sytuację wewnętrzną i zewnętrzną państw EŚiW. Celem konferencji jest odpowiedź na szereg ważkich pytań z tym związanych: Czy jako Polacy mamy powody do tego, aby odczuwać dumę z drogi jaką przebył nasz kraj w ciągu ostatnich 30 lat? Jak wiele rzeczy udało się przez ten czas zmienić na lepsze? Ile wyzwań stoi jeszcze przed naszym krajem, jak i całym regonie? Czy w najbliższej przyszłości Polska będzie kroczyć w awangardzie przemian w naszym regionie? Jaki wpływ możemy mieć na zmieniającą się sytuację geopolityczną w Europie i na świecie? Wreszcie, jaką rolę odegramy w kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej i NATO? Na te i wiele innych pytań nasi goście postarają się odpowiedzieć w ramach kilku paneli dyskusyjnych (poświęconych życiu politycznemu, bezpieczeństwu, gospodarce, prawu czy przemianom społecznym i kulturowym), które będą transmitowane na żywo w Internecie, zaś wstęp na panele będzie w pełni otwarty – widzowie na sali i przed monitorami będą mogli zadawać pytania ekspertom, tym samym stymulując debatę.

Sądzimy, iż efekty naszej dyskusji nie zostaną przemilczane, lecz walnie przyczynią się do zmiany aktualnie funkcjonującego w naszym kraju dyskursu. Ponadto liczymy, iż otwarta forma konferencji, połączona z transmisją debat w Internecie, stanie się przyczynkiem do popularyzacji przedmiotowej problematyki, zarówno wśród ogółu społeczeństwa, jak i mieszkańców Wrocławia. Naszym celem jest również działanie na rzecz budowy wizerunku naszego miasta jako ośrodka wolnej i nieskrępowanej debaty na ważkie społecznie tematy – chcemy w ten sposób nawiązać do wizji Agory jako centralnego punktu życia społecznego i politycznego ateńskiego polis – wzoru demokracji.

Po zakończeniu konferencji stowarzyszenie planuje zebrać wydać wystąpienia uczestników w formie recenzowanej monografii naukowej, która zostanie udostępniona w Internecie oraz w formie drukowanej przekazana autorom i wiodącym bibliotekom w naszym kraju – pozwoli to szerszemu grono odbiorców zapoznać się z omawianą na konferencji problematyką.

Język konferencji i referatów: polski i angielski

Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/AFez48R9nou7v8kW6

Opłata konferencyjna:

200 zł (pracownicy naukowi)

100 zł (doktoranci i studenci)

Opłata konferencyjna oprócz możliwości wygłoszenia referatu, obejmuje również publikację w recenzowanej monografii wieloautorskiej. Warunkiem publikacji jest pozytywna recenzja wydawnicza – w przypadku recenzji negatywnej i braku możliwości poprawy pracy opłata nie jest zwracana.

Numer konta oraz inne informacje (w tym wytyczne redakcyjne) zostaną Państwu przesłane po akceptacji tytułu i abstraktu wystąpienia.

Wszystkie osoby zainteresowane tematyką poruszaną na konferencji zapraszamy również do biernego i bezpłatnego udziału w wydarzeniu – dla niewygłaszających referaty wstęp wolny i bez ograniczeń.

Najważniejsze daty:

Rejestracja: do 31 października 2019 roku

Termin na przesłanie artykułów: do 31 grudnia 2019 roku

Kontakt: konferencja@projektakademia.org

Komitet naukowy konferencji:

Dr hab. prof. nadzw. EWST Wojciech Szczerba – Rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu

Dr hab. prof. nadzw. UWr Krzysztof Kociubiński – Dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. prof. nadzw. UMK Beata Stachowiak – Prodziekan ds. Kształcenia na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Patryk Tomaszewski – Prodziekan ds. Studenckich na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ppłk dr inż. Piotr Szczepański – p.o. Prodziekana ds. Studenckich na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Dr hab. prof. nadzw. UWr Adam Nobis – Kierownik Zakładu Globalizacji i Komunikacji w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. prof. nadzw. UWr Piotr K. Marszałek – Kierownik Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. prof. nadzw. UAM Anita Adamczyk – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. prof. nadzw. UWr Tomasz R. Dębowski – Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, Prezes Stowarzyszenia Projekt Akademia

Dr hab. Andrzej Szeptycki – Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Agnieszka Sawicz – Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Elżbieta Szyszlak – Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Przemysław Mikiewicz – Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Dorota Kowalewska – Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego

Dr Maciej Herbut – Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Ewa Pogorzała – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Dr Róża Norström – Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr Paweł Popieliński – Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

Dr Krzysztof Jurek – Instytut Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Dr Wojciech Piotr Bednarek – Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Marek Górka – Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej

Dr Dariusz Baran – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Dr Marek Musioł – Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Michał Lubicz Miszewski – Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki

Dr Szymon Makuch

Dr Jacek Nożewski

Dr Waldemar Sobera

„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości”

Honorowi patroni:

EWST Centrum Edukacyjne

Niepodległa_Projekt_Akademia
Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak
Patronat Honorowy Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Patronat honorowy Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

Konsulat Generalny Węgier
Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa

Sponsorzy:

Samaco

Patroni medialni: