Stowarzyszenie Projekt Akademia zarejestrowane zostało 13 czerwca 2018 roku. Jego twórcami są eksperci z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych, wśród których znajdują się zarówno wykładowcy akademiccy z wieloletnim doświadczeniem (profesorowie, doktorzy habilitowani), jak i młodzi pracownicy naukowi z krajowych uczelni (doktorzy i doktoranci).

Celem stowarzyszenia jest inicjowanie i wspieranie działań związanych m.in. z rozwojem i upowszechnianiem dorobku polskiej nauki (w tym promocją młodych i rokujących naukowców) w kraju i za granicą, promocją Rzeczpospolitej Polskiej za granicą, budową społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianiem tradycji narodowej i pielęgnowaniem polskości, a także ze wspieraniem postaw prodemokratycznych. Działania te adresowane są nie tylko do środowiska naukowego, ale także do mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska.

Misją stowarzyszenia Projekt Akademia jest dzieło budowy świadomego i wykształconego społeczeństwa, które znając polską historię i dorobek kulturowo-cywilizacyjny, rozumie współczesną rzeczywistość oraz posiada kompetencje do świadomej partycypacji w szeroko pojętym krajowym czy europejskim życiu społecznym. Uczelnie choć posiadają odpowiednie zaplecze merytoryczne, rzadko kierują swoją ofertą edukacyjną do szerokiego grona odbiorców – stąd idea połączenia elastyczności organizacji pozarządowej z ekspercką wiedzą pracowników uczelni wyższych.

Kim jesteśmy?


Dr hab. prof. nadzw. UWr Tomasz R. Dębowski

Prezes Zarządu


Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, od 2012 r. doktor habilitowany nauk społecznych w dziedzinie nauk o polityce i administracji. Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Polityki Zagranicznej RP, Instytutu Studiów Międzynarodowych UWr. Główne obszary zainteresowań badawczych: problematyka konfesyjna w stosunkach międzynarodowych, współczesna polska myśl polityczna, chrześcijańska myśl społeczna, polityka zagraniczna RP, bezpieczeństwo społeczne, cyberbezpieczeństwo. Zainteresowania w chwilach wolnych od pracy, które zdarzają się niezwykle rzadko: muzykowanie z przyjaciółmi i turystyka piesza.

Najważniejsze publikacje

Wybrane monografie i redakcje naukowe:

 • T. Dębowski, Kościoły chrześcijańskie w Polsce wobec wybranych zagadnień międzynarodowych w latach 1989-2004, Wrocław 2011. Dostępne: https://tinyurl.com/y48ontnq
 • M. Mróz, T. Dębowski (red. nauk), Państwo – społeczeństwo – religia we współczesnej Europie, Toruń 2009. Dostępne: https://tinyurl.com/y6eskjqo
 • T. Dębowski, M. Sienkiewicz (red. nauk.), Z badań nad geografią polityczną i gospodarczą, Wrocław 2008.
 • Z.J. Winnicki, T. Dębowski (red. nauk.), Nierzymskokatolickie kościoły chrześcijańskie we współczesnej Polsce, Toruń 2007.
 • T. Dębowski (red. nauk.), Świat, polityka, religie u progu XXI wieku, Wrocław 2006.
 • M. Mróz, T. Dębowski (red. nauk),Wspólnoty chrześcijańskie w państwach byłego ZSRR – perspektywa dwudziestolecia, Wrocław 2006.

Wybrane artykuły naukowe:

 • T. Dębowski, Wpływ aneksji Półwyspu Krymskiego na sytuację Kościołów działających na jego terytorium, „Wschodnioznawstwo” 2018, s. 57-72. Dostępne: https://tinyurl.com/yxf246ex
 • T. Dębowski, Polska pomoc humanitarna dla ofiar konfliktów zbrojnych na obszarze Bliskiego Wschodu w latach 2015-2017, „Dyplomacja i Bezpieczeństwo” 2017/2018, nr 1, s. 169-188.


Dr Michał Siekierka

Wiceprezes Zarządu


Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor kilkunastu wartościowych artykułów o charakterze zarówno naukowym, popularnonaukowym oraz publicystycznym. Członek redakcji czasopisma historyczno – publicystycznego „Na Rubieży” wyróżnionego nagrodą Kustosza Pamięci IPN. Główne obszary zainteresowań badawczych: historia Europy Wschodniej, dziedzictwo Kresów Wschodnich II RP, pamięć historyczna, Polacy podczas II wojny światowej, niemiecka polityka wschodnia. Z zamiłowania podróżnik, pisarz, sportowiec i wielbiciel dobrej kuchni.

Najważniejsze publikacje

Wybrane monografie i redakcje naukowe:

 • M. Adamczyk, M. Siekierka (red.), Europa Środkowa i Wschodnia. Dekady wolności – czas przemian. Tom 1. Ewolucja bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, Poznań 2021. Dostępne: https://tinyurl.com/ykd7x8zz
 • M. Adamczyk, M. Siekierka, M. Lubicz Miszewski (red.), Europa Środkowa i Wschodnia. Dekady wolności – czas przemian. Tom 2. Przemiany polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku, Poznań 2021. Dostępne: https://tinyurl.com/2nywr99v
 • M. Adamczyk, M. Siekierka, M. Lubicz Miszewski (red.), Europa Środkowa i Wschodnia. Dekady wolności – czas przemian. Tom 3. Społeczno-gospodarcze aspekty przemian w Europie Środkowej i Wschodniej przed i po 1989 roku, Poznań 2021. Dostępne: https://tinyurl.com/2p8u5ky3
 • M. Siekierka, SS – Galizien. Między ideologią nazizmu, ukraińskim nacjonalizmem a zbrodniami, Wrocław 2012.
 • M. Siekierka, S. Siekierka, Przywracanie pamięci. Stowarzyszenie Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów w latach 1990 – 2018, Wrocław 2019.
 • E. Kocowska-Siekierka, M. Siekierka, Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Ustrój, prawo, obyczaje, Wrocław 2018.

Wybrane artykuły naukowe:

 • M. Siekierka, Pamięć, polityka a społeczna świadomość w świetle obchodów 70. rocznicy zbrodni wołyńskiej – próba bilansu, [w:] Stosunki polsko-ukraińskie 1991 – 2014. Próba bilansu, (red.) M. Pietraś, B. Surmacz, M. Malskyj, Lublin 2016, s. 493-509. Dostępne: https://tinyurl.com/yyzkeqh9
 • M. Siekierka, Historia oraz miejsce w polskiej polityce pamięci miejscowości Huta Pieniacka, [w:] W poszukiwaniu istoty bezpieczeństwa i myśli politycznej, (red.) M. Soboń, G. Tokarz, Poznań 2018, s. 246-259. Dostępne: https://tinyurl.com/y4fo86oo
 • M. Siekierka, Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów i jego działalność, [w:] W poszukiwaniu istoty bezpieczeństwa i myśli politycznej, (red.) M. Soboń, G. Tokarz, Poznań 2018, s. 274-288. Dostępne: https://tinyurl.com/y4fo86oo
 • M. Siekierka, Pamięć polityczna a pamięć społeczna w kształtowaniu się relacji polsko – ukraińskich po 1991 r., „Przegląd Zachodni” 2014, nr 2 (351), s. 224-254. Dostępne: https://tinyurl.com/yxhzqqvj
 • M. Siekierka, Zasada starszeństwa, savoir vivre a protokół dyplomatyczny, [w:] Polska – Europa – Świat. Wczoraj i dziś, (red.) M. Debita, M. Adamczyk, Poznań 2017, s. 267-287. Dostęp: https://tinyurl.com/yxuvsfzf


Dr Marcin Adamczyk

Wiceprezes Zarządu


Magister stosunków międzynarodowych i przyszły doktor w dziedzinie nauk o polityce. Wykładowca w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu oraz w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor przeszło pięćdziesięciu publikacji naukowych oraz uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych. Czterokrotny laureat stypendium rektora dla najlepszych doktorantów oraz dwukrotny kierownik projektu grantowego w ramach programu wspierania młodych naukowców. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego – ze szczególnym uwzględnieniem wszystkiego co dotyczy rywalizacji mocarstw o prymat w świecie. Prywatnie fascynat nowoczesnych technologii, motoryzacji i historii najnowszej.  

Najważniejsze publikacje

Wybrane monografie i redakcje naukowe:

 • M. Adamczyk, Smok nad Dnieprem. Chiny w relacjach z Białorusią i Ukrainą po 2010 roku, Sobótka 2018. Dostępne: https://tinyurl.com/y55fr768
 • M. Adamczyk, O. Szuflet, Indochiny w amerykańskiej polityce powstrzymywania do 1963 roku, Poznań 2017. Dostępne: https://tinyurl.com/y3eect9o
 • M. Adamczyk, M. Siekierka (red.), Europa Środkowa i Wschodnia. Dekady wolności – czas przemian. Tom 1. Ewolucja bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, Poznań 2021. Dostępne: https://tinyurl.com/ykd7x8zz
 • M. Adamczyk, M. Siekierka, M. Lubicz Miszewski (red.), Europa Środkowa i Wschodnia. Dekady wolności – czas przemian. Tom 2. Przemiany polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku, Poznań 2021. Dostępne: https://tinyurl.com/2nywr99v
 • M. Adamczyk, M. Siekierka, M. Lubicz Miszewski (red.), Europa Środkowa i Wschodnia. Dekady wolności – czas przemian. Tom 3. Społeczno-gospodarcze aspekty przemian w Europie Środkowej i Wschodniej przed i po 1989 roku, Poznań 2021. Dostępne: https://tinyurl.com/2p8u5ky3

Wybrane artykuły naukowe:

 • M. Herbut, M. Adamczyk, N. Tomaszewski, Russia: A Perspective on U.S. Foreign Policy Under Donald J.Trump, [w:] Donald J. Trump: The 45th U.S. Presidency and Beyond: International Perspectives, red. J. Dixon, M.J. Skidmore, Waszyngton 2022, s. 221-255. Dostępne: https://tinyurl.com/yfhdumu2
 • M. Adamczyk, P. Rutkowska, The Clash Between China and the United States and Security in the Asia-Pacific Region – A Security Dilemma, a Balance of Power, and the Bandwagon Effect, „Studia Orientalne” 2021, nr 19, s. 57-76. Dostępne: https://doi.org/10.15804/so2021104
 • M. Adamczyk, Dwadzieścia lat minęło… I co dalej? O kluczowych wyzwaniach w ramach współczesnych stosunków Chiny–NATO, [w:] Transformacja Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego a uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne tego procesu, red. M. Kulczycki, M. Musioł, Toruń 2020, s. 181-208. Dostępne: https://tinyurl.com/ys4zmjz3
 • M. Adamczyk, P. Rutkowska, Arms Trade in the Current Military Relations between the People’s Republic of China and Ukraine, and Its Role in Development of the Chinese Military Potential, „Historia i Polityka” 2019, nr 28 (35), s. 71-85. Adres: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2019.016
 • M. Adamczyk, The Islamic State as a Potential Threat to the National Security of the People’s Republic of China, „Historia i Polityka” 2019, nr 30 (37), s. 131-145. Adres: http://dx.doi.org/10.12775/27811
 • M. Adamczyk, K. Baraniuk, People’s Republic of China as a global actor of international relations – role of intelligence in chinese foreign policy, „Kultura – Historia – Globalizacja” 2019, nr 25, s. 187-197. Dostępne: https://tinyurl.com/y4rfoune
 • M. Adamczyk, P. Rutkowska, The Chinese People’s Republic Investment Engagement in Belarus and Ukraine after 2010, „Nowa Polityka Wschodnia” 2018, nr 16, s. 67-83. Dostępne: http://dx.doi.org/10.15804/npw20181604
 • M. Adamczyk, M. Debita, Zasada nieingerencji w sprawy wewnętrzne innego kraju oraz jej miejsce w polityce zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej, „Studia Orientalne” 2018, nr 1 (13), s. 7-32. Dostępne: https://doi.org/10.15804/so2018201
 • M. Adamczyk, K. Baraniuk, Media i organizacje kulturalne jako wybrane sposoby chińskiego oddziaływania międzynarodowego, „Wschodnioznastwo” 2017, s. 269-283. Dostępne: https://tinyurl.com/yyltaupl


Dr hab. Przemysław Mikiewicz

Ekspert

Absolwent studiów politologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1999 obronił doktorat, w 2012 uzyskał stopień doktora habilitowanego. Pracownik Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo międzynarodowe, problemy globalne, globalizacja i krytyka globalizacji.

Najważniejsze publikacje

Wybrane monografie naukowe:

 • P. Mikiewicz, A. Polus, Zasady pisania prac dyplomowych z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Podręcznik akademicki, Wrocław 2016.
 • P. Mikiewicz, Narracje alterglobalistyczne jako fundamenty krytycznej teorii globalizacji, Wrocław 2011.
 • J. Dyduch, P. Mikiewicz, S. Rzeszótko, Krytyczne wprowadzenie do teorii stosunków międzynarodowych,  Wrocław 2006. Dostępne: https://tinyurl.com/yy2yvbha
 • P. Mikiewicz, Kategoria bezpieczeństwa a polska myśl polityczna lat 90., Wrocław 2005.

Wybrane artykuły naukowe:

 • P. Mikiewicz, Cyberbezpieczeństwo jako konstrukt w polskiej przestrzeni publicznej, [w:] Cyberbezpieczeństwo wyzwaniem XXI wieku, red. nauk. T. Dębowski, Łódź – Wrocław 2018. Dostępne: https://tinyurl.com/y2ktctkp
 • P. Mikiewicz, Krytyka militaryzmu na tle krytyki globalizacji, [w:] Bezpieczeństwo Europy i Unii Europejskiej w czasach kryzysu,  red. nauk. M. Musiał-Karg, Poznań 2016. Dostępne: https://tinyurl.com/y2shzyjk
 • P. Mikiewicz, Europa Środkowa jako region definiowany w kategoriach politologicznych. [w:] Regiony: Polska-Europa-Świat, red. nauk. A. Stępień-Kuczyńska, K. Dośpiał-Borysiak, Toruń 2009. Dostępne: https://tinyurl.com/y2dyhlpq
 • P. Mikiewicz, Pułapki megateorii globalnych w naukach politycznych [w:]  Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych. T. 1,  pod red. J. Juchnowskiego i R. Wiszniowskiego,  Toruń 2013.


Dr hab. Marcin Szydzisz

Ekspert

Historyk, prawnik i doktor nauk politycznych. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest autorem ponad 50  publikacji na tematy związane z problematyką bliskowschodnią (szczególnie Izraelem i Palestyną), polską polityką zagraniczną, mniejszościami narodowymi w Polsce i Europie.

Bierze udział w licznych projektach kulturalnych i edukacyjnych (Slot Art Festiwal, Festiwal Nauki, Brave Festiwal) i współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi i fundacjami (np. Dom Edyty Stein, Fundacja Borussia, Fundacja Krzyżowa, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Klub Jagielloński, Instytut Grotowskiego, Uniwersytet Dzieci).

Najważniejsze publikacje i projekty

Wybrane monografie naukowe:

 • M. Szydzisz, Sekurytyzacja jako narzędzie polityki zagranicznej Izraela w świetle teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa, Warszawa 2019.
 • M. Szydzisz, Społeczność żydowska na Dolnym Śląsku w latach 1950-1989 w świetle działalności Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, Wrocław 2019.

Wybrane artykuły naukowe:

 • M. Szydzisz, Polityka zagraniczna Palestyny, [w:] Wprowadzenie do polityki zagranicznej muzułmańskich państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, red. nauk. Marta Woźniak-Bobińska, Anna M. Solarz. – Warszawa 2018, s. 29-61
 • M. Szydzisz, J. Jarząbek, Beyond “Recognition”. The Polish Perspectives on Israeli and Palestinian National Identities: Preliminary Assumptions of Research, „Polish Political Science Yearbook”, Vol. 47, iss. 2 (2018), s. 319-330 – Dostęp: https://tinyurl.com/2mtcyh89
 • M. Szydzisz, Polityka zagraniczna RP wobec Bliskiego Wschodu, „Dyplomacja i Bezpieczeństwo”,. Nr 1 (2018), s. 153-167.
 • M. Szydzisz, The Meaning of the Israeli-Palestinian Conflict in the Regional Security Complex, [w:] Political Dilemmas of the Arab and Muslim World / edited by Rafał Ożarowski, Wojciech Grabowski, Warszawa 2017. – s. 105-126.
 • M. Szydzisz, Prawo narodów do samostanowienia (self-determiantion): Palestyńczycy a separatyści ze wschodu Ukrainy: główne różnice, „Visnyk of the Lviv University. Series International Relations”, Nr 39 (2016), s. 86-96 – Dostęp: http://tinyurl.com/y9mr2axp
 • M. Szydzisz, Kierunki aktywności międzynarodowej Palestyńczyków, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, T. 49 (2014), s. 123-136.

Lista najważniejszych grantów, projektów badawczych, projektów dydaktycznych:

 • Udział w charakterze eksperta w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu (od 2016)
 • Udział w charakterze analityka dla think-tanku Izropa (2014-2016)
 • Beyond Borders – ekspert w projekcie edukacyjno-artystycznym skierowanym do młodzieży w wieku od 14 do 18 lat, realizowany jako wspólne przedsięwzięcie Polski i Iranu. Oś, wokół której podejmowane były działania artystyczne stanowiła polska i irańska kinematografia – X 2015-IX 2016.
 • Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – jako prowadzący warsztaty filmowe i prezentacje – lata 2010-2018
 • Udział w charakterze eksperta w szkole letniej NATO in New Risk Environment: Current and Future Challenges organizowanej przez Fakultet Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ivana Franka we Lwowie przy współudziale NATO Information and Documentation Centre w Kijowie (lipiec 2015)
 • Współautor ekspertyzy (wspólnie z Joanną Dyduch i Jarosławem Jarząbkiem) „Perspektywy bliskowschodniego procesu pokojowego wykonanej na zlecenie Departamentu Strategii Polityki Zagranicznej polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych – 2013
 • Realizacja (wspólnie z Anną Woroniecką) grantu Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego (DS- E/Prawo 1031/13) polegającego na napisaniu skryptu dla studentów bezpieczeństwa narodowego: Prawne podstawy bezpieczeństwa i administracja publiczna oraz sporządzeniu wyboru źródeł: Administracja publiczna: prawne podstawy bezpieczeństwa – 2013.
 • Organizowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów w szkołach województwa dolnośląskiego i łódzkiego pt. Zrozumienie, tolerancja, szacunek (finansowanie – Ministerstwo Edukacji Narodowej) – 2006-2007.


Dr Michał Lubicz Miszewski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, doktor nauk humanistycznych (dyscyplina: socjologia). Adiunkt w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Główne obszary zainteresowań badawczych: Polonia i Polacy w Europie Środkowej i Wschodniej, emigracja poakcesyjna Polaków, konflikty etniczne w państwach postsowieckich, migracja obywateli Ukrainy do Polski po rewolucji godności, odrodzenie Kościoła katolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej, dziedzictwo kulturowe dawnych Kresów Wschodnich II RP.

Najważniejsze publikacje i projekty

Wybrane monografie i redakcje naukowe:

 • M. Adamczyk, M. Siekierka, M. Lubicz Miszewski (red.), Europa Środkowa i Wschodnia. Dekady wolności – czas przemian. Tom 3. Społeczno-gospodarcze aspekty przemian w Europie Środkowej i Wschodniej przed i po 1989 roku, Poznań 2021. Dostępne: https://tinyurl.com/2p8u5ky3
 • M. Lubicz Miszewski, Kresowe projekty edukacyjne na rzecz umacniania bezpieczeństwa kulturowego, Jawor 2018.
 • M. Lubicz Miszewski (red. nauk.), Emigracja obywateli Ukrainy do Polski po 2013 roku i jej wpływ na bezpieczeństwo, Wrocław 2017. Dostępne: https://tinyurl.com/y26onuc8
 • M. Lubicz Miszewski (red. nauk.), Imigranci z Ukrainy w Polsce. Potrzeby i oczekiwania, reakcje społeczne, wzywania dla bezpieczeństwa, Wrocław 2018. Dostępne: https://tinyurl.com/y66gnjap
 • M. Lubicz Miszewski, Polonia na Słowacji. Położenie – Kultura – Tożsamość. Studium socjologiczne, Wrocław 2012. Dostępne: https://tinyurl.com/y6j9u5co

Wybrane artykuły naukowe:

 • Michał Lubicz Miszewski, Sytuacja szkolnictwa polskiego oraz ośrodków kultury polskiej w Mołdawii i Naddniestrzu, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 4/2011, Warszawa 2011, s. 59-89. Dostępne: https://tinyurl.com/2p8rusxd
 • M. Lubicz Miszewski, Sytuacja mniejszości serbskiej w Kosowie po 2008 roku, [w:] red. M. Bodziany, Społeczeństwo a wojna. Paradoks wojny we współczesnym ładzie międzynarodowym, Wrocław 2013, s. 131-158. Dostępne: https://tinyurl.com/y3kz9hsa
 • M. Lubicz Miszewski, Свои или чужие? Изображение поляков, эвакуированных из Донбасса в 2015 году, в восприятии современного польского общества на примере социальных сетей, „Wschodnioznawstwo” 2018, s. 323-337. Dostępne: https://tinyurl.com/y6p4ghkh
 • Michał Lubicz Miszewski, Słowaccy imigranci w Polsce po 2004 roku w świetle badań ankietowych na portalu społecznościowym Facebook, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K – Politologia”,  Vol 26, No 1 (2019), s.  107-126.

Wybrane projekty badawcze:

Projekt badawczy nr 74/WNB/25/DzS pt: Kresowe projekty edukacyjne na rzecz umacniania bezpieczeństwa kulturowego, zrealizowany w latach 2016-2018 na Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki.


Dr Szymon Makuch

Ekspert

Doktor literaturoznawstwa i licencjat administracji na Uniwersytecie Wrocławskim; wykładowca na Wyższej Szkole Bankowej oraz w Dolnośląskiej Szkole Wyższej; redaktor merytoryczny publikacji prawniczych wydawnictwa Wolters Kluwer Polska oraz Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego; były pełnomocnik konsulatu honorowego Republiki Łotewskiej we Wrocławiu; wiceprezes Stowarzyszenia Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, członek Stowarzyszenia Badania i Rozwoju Gier „Akademia”.

Najważniejsze publikacje

Wybrane artykuły naukowe:

 • S. Makuch, Karpacki mikrokosmos — wieś Baia Luna w powieści Rolfa Bauerdicka Jak Matka Boska trafiła na Księżyc, „Góry – Literatura – Kultura” 2012, nr 6. Dostępne: https://tinyurl.com/y33927nq
 • S. Makuch, Młodość bez młodości. Literacki motyw odmładzania starców, „Litteraria” 2012, nr 39.
 • S. Makuch, Motyw Żyda Wiecznego Tułacza w piśmiennictwie polskim do 1939 r. Próba typologii źródeł, „Literatura Ludowa” 2014, nr 4/5.
 • S. Makuch, Postać Żyda Wiecznego Tułacza i jej modyfikacje w wybranych dziełach XVIII i XIX wieku, „Literatura i Kultura Popularna” 2012, t. 18. Dostępne: https://tinyurl.com/yy3cmkwf
 • S. Makuch, Spotkanie z (nie)miłosiernym Bogiem – Realizacja mitu Wiecznego Tułacza w Sybilli i Śmierci Ahaswera Pära Lagerkvista, „Litteraria” 2010, nr 38.
 • S. Makuch, Mistrzowie grozy i niesamowitości w oczach polskiego widza. Bela Lugosi oraz Boris Karloff w polskiej prasie przedwojennej [w:] Groza w kulturze polskiej, red. R. Dudziński, K. Kowalczyk, J. Płoszaj, Wrocław 2016. Dostępne: https://tinyurl.com/y263l2ng
 • S. Makuch, W poszukiwaniu przełomu. Rola Gali Piosenki Chodnikowej w historii disco polo, „Panoptikum” 2016, nr 15. Dostępne: https://tinyurl.com/y4d44b5w
 • S. Makuch, Co kultura popularna zrobiła z Żydem Wiecznym Tułaczem? Współczesne renarracje legendy o Ahaswerze, „Kultura Popularna” 2016, t. 3. Dostępne: https://tinyurl.com/y25hupqx


Dr Tomasz Matras

Ekspert

Doktor w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie nauk o polityce, w specjalności stosunki międzynarodowe. Stopień naukowy został nadany przez Radę Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 17 listopada 2017 r. Magister Historii i magister Stosunków Międzynarodowych. Oba stopnie naukowe zostały uzyskane na Uniwersytecie Wrocławskim. Główny obszar prowadzonych przeze mnie badań dotyczy strukturalno – instytucjonalnych relacji w środowisku międzynarodowym, integracji europejskiej, polityki sportowej i relacji polsko-niemieckich.

Publikacje i projekty badawcze

Wybrane artykuły naukowe:

 • T. Matras, Polityka sportowa – interpretacja pojęcia i problemy definicyjne, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne„, red. B. Michalak, Toruń 2017, s. 51-65.
 • T. Matras, Sport jako element europejskiej tożsamości w kontekście regulacji Unii Europejskiej, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagielońskiego”, red. B. Szlachta, nr 53, Kraków 2017, s. 177-188.
 • T. Matras, Summer Olympic Games in Beijing in the context of selected scientific theories, „Studia Orientalne”, red. Sylwester Gardocki, nr 1 (15), Toruń 2019. 
 • T. Matras, Bojkot igrzysk olimpijskich w Moskwie jako przykład wykorzystania sportu w celach politycznych, „Zeszyty Naukowe Kultura Fizyczna” nr XI, red. E. Małolepszy, Częstochowa 2013, s. 99-113.
 • T. Matras, Pozycja Niemieckiego Związku Sportów Olimpijskich w systemie zarządzania sportem w Niemczech, [w:] Republika Federalna Niemiec przemiany i wyzwania „Niemcoznawstwo” nr 21, red. K. Gelles, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, s. 59-73.
 • T. Matras, Propaganda wobec XX Igrzysk Olimpijskich w świetle wybranych źródeł prasy PRL, [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej- Referaty, red. Ł. Kamiński, Warszawa 2014, s. 65-73.
 • T. Matras, PRL wobec bojkotu igrzysk olimpijskich w Los Angeles, [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej- Referaty, red. J. Szumski , Ł. Kamiński, Wydawnictwo IPN, Warszawa 2015, s. 156-166.

Wybrane projekty badawcze:

 • Kierownik i wykonawca projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt pt. „Polityka sportowa Republiki Federalnej Niemiec po 1990 r. w kontekście regulacji Unii Europejskiej”.

Projekt otrzymał finansowanie w ramach VIII edycji konkursu „Preludium”. Data przyznania grantu: 11.05.2015 r.

Okres realizacji: 12.08.2015 – 11.08.2016 r.

 • Wykonawca projektu dla doktorantów i młodych doktorów, którzy prowadzą prace naukowo-badawcze w obszarach związanych ściśle z zakresem nowej specjalności „Dyplomacja lokalna i regionalna” na kierunku Dyplomacja europejska oraz na kierunku Socjologia grup dyspozycyjnych w ramach projektu „Kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów dla sfery publicznej w wymiarze transeuropejskim” , Data przyznania: 23.06.2014 r.

Okres realizacji: 1.08.2014 – 31.05.2015 r.

 • Realizacja projektu w ramach Wewnętrznych Projektów Badawczych na rok 2014 finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Tytuł projektu: „Wpływ regulacji Unii Europejskiej na zarządzania obszarem sportu w Niemczech”.

Data przyznania grantu: 27.05.2014 r.

Okres realizacji 1.09.2014 – 31.12.2014 r.

 • Realizacja projektu w ramach Wewnętrznych Projektów Badawczych na rok 2016 finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Tytuł projektu: „Rola i znaczenie miękkiego prawa Unii Europejskiej w kreowaniu społecznego wymiaru sportu”.

Data przyznania: 6.06.2016 r.

Okres realizacji: 1.09.2016 – 31.12.2016 r.


Małgorzata Pacer

Ekspert

Żołnierz Wojska Polskiego, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorantka Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki. Tytuł rozprawy „Straż Graniczna w systemie bezpieczeństwa obszaru przygranicznego”. Zainteresowania naukowe: szeroko rozumiane bezpieczeństwo ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa obszarów przygranicznych oraz bezpieczeństwa kulturowego. Ekspert w zakresie świata arabskiego, islamu i kościoła orientalnego z naciskiem na Ortodoksyjny Kościół Koptyjski. Aktywnie uczestniczy w programach międzynarodowych.

Najważniejsze publikacje

Wybrane artykuły naukowe:

 • M. Pacer-Kaznowska, Wybrane aspekty ochrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej realizowanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie kontroli bezpieczeństwa w placówkach lotniczych, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy” 2017, nr 4 (25). Dostęp: https://tinyurl.com/yxuvm994
 • M. Pacer-Kaznowska, Funkcjonowanie oraz realizowanie zadań ustawowych przez Punkty Kontaktowe Straży Granicznej, [w:] Zarządzanie Kryzysowe w Polsce i w państwach sąsiednich, red. B. Kaczmarczyk, Wrocław 2017.
 • E. Dziedziela, M. Pacer-Kaznowska, Współpraca międzynarodowa Straży Granicznej w zwalczaniu przestępczości transgranicznej na przykładzie Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki Straży Granicznej w Ludwigsdorfie, [w:] Grupy dyspozycyjne w systemie współpracy transgranicznej na rzecz bezpieczeństwa, red. J. Maciejewski, A. Sokołowska, M. Stochmal, Wrocław 2015. Dostępne: https://tinyurl.com/yxk4cb2o
 • M. Pacer-Kaznowska, Z. Kuźniar, Elitarny charakter służby w Wydziale Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej, [w:] Bezpečnosť, extrémizmus, terorizmus 2015 : zborňk z medzinárodnej vedeckej konferencie uskutočnenej v dňoch 10-11 decembra 2015 v Podhájskej, red. E. Bruna, A. Lisnik, Podhajska 2015.


Malwina Hopej

Ekspert

Przewodnicząca Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, członek zarządu ds. finansowych i kontaktów biznesowych (kadencja 2020-2023). Doktorantka w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Nauki o Polityce i Administracji. Absolwentka stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa międzynarodowego na Uniwersytecie Wrocławskim.

Autorka kilkunastu odczytów na konferencjach oraz artykułów naukowych, przede wszystkim zagranicznych i międzynarodowych, z zakresu geopolityki, potęgometrii, polityki zagranicznej Polski. Zainteresowania naukowe oscylują wokół geopolityki krytycznej, konstruktywizmu, językowych obrazów świata, wizerunku Stanów Zjednoczonych Ameryki na arenie międzynarodowej.

Redaktor naczelna „Geopolitics of the Contemporary World: Power and Actors in the 21st Century”, recenzent „Journal of Political Science and International Relations”, członek Advisory Board „In Statu Nascendi – Journal of Political Philosophy and International Relations”.

Najważniejsze publikacje i projekty

Wybrane artykuły naukowe:

 • M. Hopej, Potencjał sił zbrojnych Francji; „Chorzowskie Studia Polityczne” Polska i świat w dobie konfliktów społeczno-politycznych XXI wieku 12/2016, s. 169-185.
 • M. Hopej, Geopolityczne determinanty współpracy Europy z Ukrainą; „Ukraina po Rewolucji Godności: prawa człowieka – tożsamość narodowa”; red. T. Lachowski, V. Mazurenko; Wydawnictwo Bookmarked Publishing and Editing; Łódź-Olsztyn 2017; s. 247-252.
 • M. Hopej, Czynnik militarny potęgi państwa narodowego; “Bezpieczeństwo w wymiarze soft power i hard power”; red. R. Korzeniowski, P. Schmidt, INP Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; Olsztyn 2017, s. 30-44.
 • M. Hopej, Potęga państwa narodowego w ujęciu indyjskich modeli pomiarowych; „W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia”, t. 3; red. N. Majchrzak, K. Górecka; Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa; Poznań 2017, s. 73-85.
 • M. Hopej, The essence of true HOMELAND. The ways of understanding the value of the HOMELAND by young Poles from Poland and Ukrainian having polish citizenship or formal adherence to the Polish nation; “Review of Nationalities” World of Slavs vol. 7/2017, p. 279-304.
 • M. Hopej, Istota prawdziwej niepodległości. Sposoby rozumienia pojęcia NIEPODLEGŁOŚĆ przez Polaków mieszkających w Polsce i na Ukrainie (raport z badań); „Subiektywizm w języku”; red. B. Szejgiec, D. Gocół; Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; Lublin 2017, s. 29-43.

Lista najważniejszych grantów i projektów

 • Kierownik projektu „Badanie potęgi postrzeganej państw narodowych. Analiza geopolitycznego obrazu świata Stanów Zjednoczonych Ameryki” realizowanego w  ramach Konkursu Wewnętrznych Projektów Badawczych Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UWr (okres realizacji: 2017-2018).
 • Udział w „CLARIN ERIC – wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna”, grancie przyznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansującym udział Polski w międzynarodowym konsorcjum CLARIN ERIC – Common Language Resources & Technology Infrastructure (2016-2018).
 • Uczestnik 2nd international conference “The End of Western Hegemonies?” konfernecji zorganizowanej przez The West Network, the Department of History and Ethnology at the University of Jyväskylä; Jyväskylä 05-07.06.2019 r.; tytuł wystąpienia: The end of Western powers? The American perception of power of state.
 • Uczestnik 9th Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics, kongresu zorganizowanego przez International Society for Dialectology and Geolinguistics; Institute of the Lithuanian Language, Lithuanian Academy of Sciences, Šiauliai University,Vilnius University; Wilno, 23-27.07.2018 r.; tytuł wystąpienia: The essence of true POWER of state. Linguistic picture of the world of the United States of America.
 • Pomysłodawca i koordynator „Warsztatów Geopolitycznych” organizowanych przez Oddział Wrocław Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego oraz Zakład Komunikowania Międzynarodowego Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Członek Editorial Team „Central Asian Journal of Social Sciences and History”.
 • Członek Wydziałowej Rady Doktorantów oraz delegat na Sejmik Doktorantów UWr, koordynator i pomysłodawca „Warsztatów Geopolitycznych” przeprowadzanych na Wydziale Nauk Społecznych UWr.
 • Nieetatowy pracownik naukowo-dydaktyczny; ćwiczenia i konwersatoria prowadzone samodzielnie w Instytucie Studiów Międzynarodowych oraz Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego: Teorie bezpieczeństwa; Przywództwo w systemie demokratycznym; Państwa narodowe (model europejski, azjatycki, latynoamerykański, afrykański); Państwa w procesie integracji oraz regionalizacji; Państwo ponowoczesne.


Mateusz Bartoszewicz

Ekspert

Doktorant Nauk o Polityce na Uniwersytecie Wrocławskim. Przewodniczący Samorządu Doktorantów UWr. Tytuł licencjata bezpieczeństwa narodowego oraz tytuł magistra bezpieczeństwa międzynarodowego uzyskał na UWr. Przygotowuję pracę doktorską pt. „Mechanizmy propagandy politycznej w polskich tygodnikach opinii – analiza porównawcza”. Zainteresowania badawcze: komunikowanie polityczne, współczesna propaganda i socjotechnika, marketing polityczny, psychologia społeczna, walka informacyjna, retoryka, erystyka.

Lubię pracę z ludźmi: na gruncie prowadzenia badań naukowych, realizując dydaktykę, jak i w ramach zarządzania zespołami. Jestem autorem ponad dwudziestu opracowań naukowych (głównie artykułów w czasopismach punktowanych MNiSW), a także kilku raportów eksperckich i publikacji popularnonaukowych. Na moje doświadczenie edukacyjne składa się ponad 300 godzin zajęć dydaktycznych zrealizowanych na Wydziale Nauk Społecznych UWr (przedmioty: „komunikacja strategiczna”, „etyka i prawo mediów”, „absolwent na rynku pracy”), jak również dziesiątki rozmaitych działań edukacyjnych przeprowadzonych w ramach Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu.

Najważniejsze publikacje i projekty

Wybrane artykuły naukowe:

 • Bartoszewicz M. (2019). Tygodniki opinii – użyteczny instrument marketingu politycznego?. Historia i Polityka, 27 (34), ISSN: 1899-5160, s. 57-69. DOI: 10.12775/HiP.2019.004
 • Bartoszewicz M. (2019). Teorie propagandy w obliczu algorytmizacji internetowego komunikowania społecznego. Kultura Współczesna, 1 (104), ISSN: 1230-4808, s. 84–98. DOI: doi.org/10.26112/kw.2019.104.07
 • Bartoszewicz M. (2019). „Ostatnia prosta” kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego 2019 w felietonach wstępnych na łamach tygodników opinii – przykład stymulowania negatywnych emocji. Dyskurs i Dialog, 1.
 • Bartoszewicz M. (2019). Medialne uwarunkowania sprzyjające rozwojowi instytucji dialogu obywatelskiego – wybrane przykłady z polskich tygodników opinii. Com.press, 1, ISSN: 2545-2320, s. 34-55.
 • Bartoszewicz M. (2018). Bez „szermierki słownej” ani rusz? – erystyka w polskiej debacie publicznej. W: K Konarska, A. Lewicki, P. Urbaniak (red.), Z teorii i praktyki komunikacji społecznej (s. 143-157). Kraków: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo Libron, ISBN: 978-83-65705-81-5.
 • Bartoszewicz M. (2017). Wybrane aspekty poznawcze i emocjonalne socjotechniki mediów. Studia Medioznawcze, 2 (69), ISSN: 1641-0920, s. 93-106.
 • Bartoszewicz M. (2017). Walka propagandowa na Facebooku. Analiza jakościowa zawartości postów opublikowanych przez Prawo i Sprawiedliwość oraz Platformę Obywatelską w okresie tzw. Czarnego Protestu. W: T. Gackowski, K. Brylska, M. Patera (red. nauk.), Memy czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu (s. 51-76). Warszawa: Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, ISBN: 978-83-7545-793-3.
 • Bartoszewicz M. (2017). Przesłanki skuteczności socjotechniki propagandy politycznej. W:  M. Soboń, M. Habowski, G. Tokarz (red. nauk.). Szkice z polityki bezpieczeństwa i myśli politycznej (s. 50-63). Poznań: FNCE sp. z o.o.

Wybrane projekty badawcze:

 • Projekt badawczy: „Wielopoziomowa weryfikacja teorii adaptacji partii politycznych – przypadek Polski” (kier. nauk. dr hab. Wojciech Gagatek); projekt realizowany jest przez zespół badawczy złożony z badaczy z całego kraju ze środków Narodowego Centrum Nauki (konkurs HARMONIA); podmiot prowadzący: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego; okres realizacji: 2018-2020; nr umowy: UMO-2017/26/M/HS5/00824.

  Pełniona funkcja: członek zespołu badawczego (wykonawca regionalny) – odpowiedzialny za przeprowadzanie wywiadów naukowych z kandydatami do Parlamentu Europejskiego, Sejmu oraz dokumentowanie przebiegu kampanii wyborczej.
 • Projekt badawczy: „Skutki reformy samorządowej 1998 roku dla rozwoju miast na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie” (kier. nauk. prof. Artur Wołek, dr hab. Rafał Matyja); projekt współprowadzony był przez Ośrodek Myśli Politycznej oraz Ośrodek Pamięć i Przyszłość; okres realizacji: 02.2017 – 09.2017;

  Pełniona funkcja: członek zespołu badawczego – odpowiedzialny za przeprowadzanie wywiadów z przedstawicielami lokalnych elit samorządowych w różnych częściach Dolnego Śląska (we Wrocławiu, Lubinie i Bolesławcu).


Dr Jakub Wieszczak

Ekspert

Wrocławianin, absolwent kierunków Stosunki Międzynarodowe i Dyplomacja Europejska, Niemcoznawca, z zamiłowania antropolog kultury. Autor artykułów naukowych, popularno-naukowych i publicystycznych z zakresu Nauk Społecznych i Politologii. Wśród jego zainteresowań badawczych można wskazać przemiany w zakresie kultury pamięci i rolę miejsc pamięci w procesach tożsamościowych, militaryzm na przestrzeni dziejów, historię Niemiec po 1871 roku. W wolnych chwilach zajmuje się socjologią muzyki i niezależnymi wytwórniami muzycznymi, z mocnym wskazaniem na muzykę elektroniczną, post-punkową i alternatywny hip-hop.

Najważniejsze publikacje i projekty

Wybrane artykuły naukowe:

 • Wieszczak, J. (2019). Mniejszość niemiecka w Polsce wobec partii politycznych w RFN. Analiza zagadnienia na podstawie wybranych aspektów. W: Aleksandra Kruk, Helena Wyligała (red.), Wybory w Niemczech w 2017 roku z perspektywy politologicznej, Wrocław.
 • Wieszczak, J. (2019). Zapomniana rewolucja? Niemcy 50 lat po rewolcie studenckiej . Niemcoznawstwo, 27.
 • Wieszczak, J. (2019). Instytucja jako nośnik procesów memoratywnych. Analiza na przykładzie Ludowego Związku Opieki nad Grobami Wojennymi. W: A. Kosieradzka (red.), Od makrostruktur do mikrohistorii. Instytucje po 1989 roku na Bałkanach oraz w Europie Środkowej, Warszawa.: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo Libron, ISBN: 978-83-65705-81-5.
 • Wieszczak, J. (2019). Zabezpieczanie przestrzeni miejskiej. Berlin wobec kryzysu migracyjnego. W: M. Soboń, G. Tokarz (red.), O bezpieczeństwie i ideach politycznych, Wydawnictwo: As Pik.
 • Wieszczak, J. (2018). Czynnik memoratywny jako determinanta współczesnego systemu bezpieczeństwa. Analiza na wybranych przykładach. W: Marcin Soboń, Grzegorz Tokarz (red.), W poszukiwaniu istoty bezpieczeństwa i myśli politycznej, Poznań.
 • Wieszczak, J. (2018). Percepcja społeczna niemieckich cmentarzy wojennych w Polsce na przykładzie Dolnego Śląska. Niemcoznawstwo, 26.

Wybrane projekty:

 • Autorski projekt kursów dydaktycznych na kierunkach Dyplomacja Europejska, Bezpieczeństwo Narodowe, Stosunki Międzynarodowe: Aspekt militarny w procesach kształtowania tożsamości zbiorowej, Wojsko i symbolika militarna w procesach kształtowania tożsamości zbiorowej.