Powrót
Weekendowa Agora Wolności

Warsztaty „Weekendowa Agora Wolności”

12-14 listopada 2021

W pandemicznej rzeczywistości staliśmy się świadkami degradacji realnych kontaktów na rzecz wirtualnej przestrzeni. Jednakże przeniesienie życia do sieci okazało się mieć niebagatelny wpływ na nasz rozwój emocjonalny i zdrowie psychiczne. Problemem jest nie tylko brak realnego kontaktu z drugim człowiekiem, ale również pogarszający się poziom debaty w Internecie. Jednocześnie wśród naszych obywateli wciąż jeszcze niska jest świadomość zagrożeń związanych z ograniczaniem praw i wolności czy zmianami klimatycznymi – co szczególnie widoczne stało się podczas pandemii, która kwestie te zepchnęła na dalszy plan. Aby przywrócić należne im miejsce w debacie publicznej oraz by wpływać na poziom debaty samej w sobie, nasze stowarzyszenie opracowało cykl zajęć (prelekcji połączonych z warsztatami) pn. „Weekendowa Agora Wolności”. Projekt będzie pierwszym krokiem w kierunku powrotu do przedpandemicznej normalności – w której spotkania na żywo i otwarta debata na ważne tematy społeczne, kulturalne i polityczne jest czymś naturalnym. Dyskusje i spotkania w świecie wirtualnym choć były konieczne, to prowadziły do wyobcowania, werbalnej agresji wobec innych czy negatywnej stereotypizacji. Wraz z mieszkańcami Wrocławia przywracaliśmy zatem otwartą debatę na żywo i niejako uczyliśmy się jej od nowa – w miejscu tak symbolicznym jak wrocławska „Barbara”, która dzięki swojej historii idealnie nadaje się do rozmów o prawach i wolnościach każdego z nas.

„Weekendowa Agora Wolności” była skierowana do wszystkich którym na sercu leży dobro naszej społeczności i świata w którym żyjemy, a także chcących być świadomymi obywatelami, posiadającymi odpowiednie kompetencje do partycypacji w życiu społeczno-politycznym.

Dlatego też na nasze spotkania zapraszaliśmy zarówno młodzież, dorosłych jak i seniorów – na pewno każdy z Państwa znajdzie zajęcia, które go zainteresują.

Warsztaty odbyły się we wrocławskiej „Barbarze” przy ul. Świdnickiej 8B w poniższych terminach:

12 listopada – piątek

Agora idei (g. 17.30-19.30) – dr Grzegorz Tokarz

Spotkanie będzie składać się z dwóch części. Pierwsza, teoretyczna będzie wprowadzeniem do idei agory, demokracji, debaty publicznej i polityki rozumianej jako mechanizmu podejmowania decyzji. Część druga warsztatowa na celu będzie miała uświadomienie oraz uwrażliwienie uczestników na wzajemne potrzeby i różne punkty widzenia jakie towarzyszą procesowi podejmowania decyzji przez daną zbiorowość. W założeniu warsztaty mają ogniskować się na zdobyciu miękkich kompetencji w zakresie osiągania kompromisów

13 listopada – sobota

Agora praw (g. 9.00-11.00) – dr Elżbieta Kocowska-Siekierka

Uczestnicy poznają główne instytucje demokracji lokalnej oraz dowiedzą się w jaki sposób, legalnie i bezpiecznie, mogą się zrzeszać i organizować. Dowiedzą się czym jest budżet obywatelski, partycypacja, rewitalizacja, stowarzyszenie, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia oraz w jaki sposób mogą uczestniczyć w ich kreowaniu i funkcjonowaniu. W części warsztatowej będą mogli uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania, np. – Czy sąsiedzi mogą zorganizować loterię fantową? – Kto jest właścicielem huśtawki na placu zabaw? – Czy Rada osiedla może zorganizować piknik?

Agora środowiska (g. 11.00-13.00) – dr hab. Przemysław Mikiewicz

Świadomy obywatel ma możliwość reakcji wobec globalnych zjawisk kryzysowych, a w szczególności ma on wpływ na środowisko, które go otacza. Podczas zajęć uczestnicy będą szukać odpowiedzi na pytania o naszą społeczną rolę w procesie degradacji przyrody i jej ochrony oraz o skutki podejmowanych decyzji. Czy jesteśmy gotowi zaakceptować długofalowe konsekwencje naszych działań? Zdolni do racjonalnej decyzji dotyczącej poparcia danych rozwiązań lub rezygnacji z działań w określonym kierunku? Świadomi tego, że każda polityka ochrony środowiska uwikłana jest w różnorodne interesy? Czy rozpoznajemy skalę kosztów, jakie trzeba ponieść dla realizacji danych strategii lub kosztów, jakie poniosą wszyscy, jeśli potrzebne działania zostaną zaniechane? Czy jesteśmy zdolni do myślenia w kategoriach wspólnotowych, czy też kierujemy się wąsko pojmowanym interesem własnym?

Agora debatowania (g. 13.00-15.00) – dr hab. prof. UWr Tomasz R. Dębowski

Skłonność do debatowania jest jednym z wyróżników społeczeństwa obywatelskiego. Termin „debata” w szerokim znaczeniu oznacza publiczne omawianie zagadnień lub roztrząsanie problemów. Przeniesienie debat 'z ulicy’, a potem kolejno do prasy i telewizji oraz wynikające z tego przyspieszenie ich tempa, nieodwracalnie zmieniło wpływ debat na zachowania społeczne. W związku z tym w trakcie zajęć zostaną zaprezentowane główne wyznaczniki współczesnych debat oraz różnice względem tego jak wyglądały one w przeszłości. Po 30-40 minutowym wystąpieniu prowadzący zmieni się w moderatora debaty oksfordzkiej na temat wybrany przez uczestników (którzy w tym celu podzielą się na 2 grupy).

Agora działania (g. 15.00-17.00) – dr hab. Przemysław Mikiewicz

Celem tych zajęć jest takie oddziaływanie na otoczenie, by było ono skłonne do większego zaufania rozumowi i większej świadomości własnego uwikłania w emocjonalnie motywowane wybory, dokonywane w sferze publicznej. Nie można wychować idealnie racjonalnego 'społecznika’, ale można apelować do niego, by zaufał rozumowi i potrafił odkrywać w sobie samym uświadomione i nieuświadomione pokłady emocjonalności wykorzystywane w działalności organizatorskiej.

Agora uczestnictwa (g. 17.00-19.00) – dr Tomasz Matras

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z założeniami liberalno-demokratycznego systemu politycznego oraz dyskusja nad kondycją demokracji w Polsce na tle przemian społecznych. Prowadzący podejmie się uświadomienia uczestnikom, w jaki sposób poszczególne grupy społeczne biorących udział w wydarzeniu, mogą wzmacniać liberalną demokrację w obszarze lokalnym, centralnym i międzynarodowym.

14 listopada – niedziela

Agora porozumienia (g. 9.00-11.00) – dr Michał Siekierka

Wysoki poziom ideologizacji współczesnych kanałów komunikacji stanowi użyteczne narzędzie antagonizowania różnych grup społecznych. Stan debaty publicznej w Polsce i na świecie jest co do zasady bardzo kiepski. Podczas spotkania zastanowimy się wspólnie – co nam, aktywnym obywatelom po 1989 roku poszło nie tak, że dzisiaj dojście do jakiegokolwiek porozumienia coraz częściej graniczy z cudem oraz jak temu przeciwdziałać.

Agora słowa (g. 11.00-13.00) – dr Michał Siekierka

Wśród wielu szczególnie konfliktogennych terminów 'wolność słowa’ robi współcześnie szczególną karierę. Z jednej strony w demokratycznym państwie prawa konstytucja gwarantuje swobodę wypowiedzi, z drugiej – regularnie słyszymy o pozwach, wyrokach sądowych i oficjalnych przeprosinach. Co mówi prawo o wolności słowa, w jaki sposób je ogranicza? Warto nieco o tym porozmawiać i przybliżyć kluczowe zagadnienia dotyczące granic owej wolności w debacie publicznej.

Agora tolerancji (g. 13.00-15.00) – dr hab. Marcin Szydzisz

Podczas zajęć przybliżona zostanie ewolucja znaczenia terminu tolerancja. Prowadzący wskaże najważniejsze komponenty tego pojęcia, ale odniesie je do współczesnego jego rozumienia. Istotą spotkania będzie jednak poznanie opinii jego uczestników. Poszukamy wspólnie odpowiedzi na kilka pytań: czy akceptacja znaczy to samo co tolerancja? czy tolerancja to również afirmacja i wspieranie odmiennych poglądów? czy można wyznaczyć granice tolerancji?

Agora zaufania (g. 15.00-17.00) – mgr Marcin Adamczyk

Celem spotkania jest wykształcenie u odbiorców kompetencji w zakresie poszukiwania wiarygodnych informacji na tematy społeczne, ich weryfikowania czy wreszcie identyfikowania tzw. „fake newsów” co pozwoli uczestnikom unikać w przyszłości podejmowania decyzji opartych na fałszywych przesłankach. Uczestnicy dowiedzą się czym są owe mityczne „fejki” i jak ich unikać.

Agora pamięci (g. 17.00-19.00) – mgr Jakub Wieszczak

Celem spotkania będzie wzbudzenie wśród uczestników refleksji na temat roli i znaczenia miejsc pamięci dla współczesnej tożsamości Wrocławian. Prowadzący podczas godzinnej prelekcji zwróci uwagę na emocjonalne, wspólnotowe i komercyjne znaczenie miejsc pamięci takich jak pomniki czy cmentarze oraz omówi zakres ich obecności w dyskursie publicznym. Wykazana zostanie również pewnego rodzaju ewolucja podejścia władz i samych Wrocławian w odniesieniu do przedmiotowej problematyki oraz prognoza dotycząca ich przyszłości. Druga część zajęć przyjmie formę warsztatów, podczas których obecni na zajęciach będą mogli stworzyć swoistą mapę tożsamości Wrocławian, uwzględniając w niej osobiste preferencje i zainteresowania. Na ich podstawie dokonana zostanie klasyfikacja miejsc pamięci mających największe znaczenie dla wspólnoty mieszkańców stoli Dolnego Śląska.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku promującego nasze warsztaty oraz galerii zdjęciowej ⁉💪🙂

Projekt pn. „Weekendowa Agora Wolności” jest realizowany w ramach Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw i finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.